Begrippenlijst

Basisopleiding Schoonmaak (BOS)
Een vanuit de branche verplicht gestelde opleiding om instromers de juiste basisbeginselen van het schoonmaakvak bij te brengen. De opleiding wordt standaard afgesloten met een examen door de RAS (Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche). 

BBL
Beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en leren, waarbij de leerling in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt. 

Begeleiding on the Job
Maatwerk coaching op de werkvloer. 

BRAVO
BRAVO staat voor: (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. Deze onderwerpen worden in themabijeenkomsten besproken met medewerkers. Het dient ertoe om informatie en handvatten te geven over een gezonde levensstijl, in de hoop dat medewerkers zich hiervan bewust worden en hun keuzes daarop baseren. 

Duurzame Inzetbaarheid
Er zorg voor dragen dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd werken waardoor zij ook langer inzetbaar zijn.

Facilicom Ombudsman
Een juridisch adviseur die medewerkers van Facilicom adviseert aangaande problemen van juridische aard in de privésfeer. 

Facilicom Sociaal Fonds
Het Sociaal Fonds Facilicom is een stichting, opgericht door Facilicom. Deze stichting heeft als doel de leden een tegemoetkoming te verstrekken in noodzakelijke kosten die niet of slechts gedeeltelijk verzekerd kunnen worden. De leden kunnen een beroep doen op dit fonds voor kosten die voortkomen uit ziekte, invaliditeit of andere sociale omstandigheden. 

Facilicom Voordeelprogramma
Het Facilicom Voordeelprogramma gaat concreet om het belonen van werknemers, waarbij Facilicom een actieve betrokkenheid heeft bij het door de werknemer te verwerven voordeel.  Dit kunnen financiële voordelen zijn maar ook persoonlijke voordelen zoals met korting consumentengoederen aanschaffen. 

Functieroulatie
Functieroulatie is een vorm van interne horizontale mobiliteit en betreft het rouleren van werknemers, die in vergelijkbare functies werkzaam zijn maar bij verschillende afdelingen. 

Global Compact-initiatief
Global Compact is een initiatief van de VN om partijen wereldwijd met elkaar te verbinden rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Partijen die zich aansluiten bij het Global Compact onderschrijven de 10 principes van het VN-initiatief. Deze gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. 

Hostmanship
Hostmanship is een praktische filosofie die gebaseerd is op de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. 

Global Reporting Initiative (GRI)
Een raamwerk voor het rapporteren van duurzaamheid met als hoger doel duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Injury Frequency (IF)
De Injury Frequency (IF), ook wel eens ongevallenfrequentie-index genoemd, is het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet dat in een bepaalde periode plaatsvindt, gedeeld door het aantal arbeidsuren. Dit is een verhoudingsgetal dat, gemeten over een bepaalde periode, inzicht verschaft in de relatieve toe- dan wel afname van ongevallen met verzuim/werkverlet.

Materialiteitsmatrix
Een visuele weergave van MVO-onderwerpen met betrekking tot waardebepaling tussen een organisatie en haar stakeholders.

Mobility Center
Het Mobility Center biedt ondersteuning bij door- en uitstroom van medewerkers, waarbij de duurzame inzetbaarheid centraal staat. De volgende redenen kunnen van toepassing zijn; overcapaciteit, een andere functie wenselijk is vanwege ziekte of de medewerker een nieuwe stap in zijn carrière wil zetten. 

Leer Management Systeem (LMS)
Electronische leeromgeving welke ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen.

PPS
Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.

Predictive Profiling
Predictive Profiling is de enige methode om, door middel van slimme interventie, criminele activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Deze in Israël ontwikkelde methode heeft zich inmiddels wereldwijd als zeer succesvol bewezen.

Social Return
Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Stakeholders
Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.

Sustainability Report
Sustainability Report is een soort van bedrijfs-of organisatie-rapport. Het brengt duurzaamheid gerelateerde informatie op een manier weer, die vergelijkbaar is met de financiële verslaggeving en gaat over de economische, sociale en milieueffecten veroorzaakt door de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. 

Trigion Academie
Trigion heeft een uniek opleidingshuis binnen de beveiligingsbranche ontwikkeld. Met de Trigion Academie werkt Trigion bewust aan de ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers. Dit opleidingshuis is een samenwerking tussen Trigion en het ROC Twente. Het is de grootste samenwerkingsovereenkomst tussen het bedrijfsleven en een onderwijsinstelling in Nederland tot nu toe. 

VGWM
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Werkdrukmeter
Een instrument om inzicht te krijgen van de werkdruk van de uitvoerende schoonmaakmedewerkers.