Social Return on Investment

Social Return on Investment - de visie van Facilicom

Al meer dan 50 jaar lang kan Facilicom op vrijwel elk terrein de juiste diensten leveren. Als mensenbedrijf willen wij bijdragen aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn, rekening houdend met alle relevante belanghebbenden. Zo ook op het gebied van social return on investment (SROI). De aard van de operationele werkzaamheden van Facilicom biedt kansen aan mensen met een social return indicatie van bijvoorbeeld wajongere of ww'er. Om deze methodiek inzichtelijk te maken heeft Facilicom onderstaande visie op social return ontwikkeld.

'Facilicom streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarin is plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Facilicom heeft met zijn Mobility Center al een belangrijke stap gezet om te voorkomen dat zijn medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen, waarbij de focus ligt op duurzame inzetbaarheid.

Facilicom wil meer. Daarom draagt Facilicom op allerlei manieren bij aan de mogelijkheden voor mensen met een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt. Dit doen we in de vorm van stages, werkervaringsplekken en concrete vacatures en op een verantwoorde, serieuze manier. Hierbij streven we naar een percentage van  5% social return.

Hierbij mag worden opgemerkt dat de instroom van social return niet ten koste mag gaan van noodgedwongen uitstroom van huidige medewerkers. Facilicom erkent hierin een verdringingsmarkt. Daarnaast mag social return niet de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van Facilicom belemmeren of in gevaar brengen.'

Doelgroepen social return

De doelgroepen die onder social return vallen wisselen per opdrachtgever en gemeente. Het gaat in ieder geval om mensen met een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen die langdurig werkeloos zijn of een arbeidsbeperking hebben. In de basis zijn de onderstaande doelgroepen van toepassing:

 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
 • Beroeps begeleidende leerweg niveau 1 en 2 (BBL)
 • Beroeps opleidende leerweg niveau 1 en 2 (BOL)

Voor Facilicom zijn alle mogelijkheden en oplossingen op het gebied van social return bespreekbaar.